Our Team

The members of Thornton Junior High's Energy and Sustainability Club

Club Advisor

Ms. Lisa Oliver

Club Advisor

Officers

Shivika Srivastava

PresidentRheashree Kannan

Vice PresidentIsha Bal

SecretaryVraj Shah

Treasurer

Club Members

Aiman Aleem

Rukmini Anantha

Sreshta Bajjuri

Audrey Cao

Edward Chen

Karen Chiu

Sophia Ghimire

Arjun Gupta

Sakiko Itoi

Aadi Kalamkar

Venkata Teja Kalluri

Aanya Kamat

Nathan Li

Amvi Maheshwari

Asmi Maiti

Imraan Mohammed

Rashmi Naidu

Harshi Pannala

Akshya Raamkumaar

Ananya Ramesh

Arnav Rastogi

Archana Saxena

Vraj Shah

Shahina Shaik

Vanshika Vasanthakumar

Evrin Wasser

Melody Wu